:

: ,

.

"", "" - , - . , , . , , , . , " " - .

, - . - , - , , . - . - - .

.

, . , , , . - . , . , , , - 5-6 . 3, , .

, , -, . , , ... , , . , , , . .

:Ðåäàêöèÿ ñàéòà íå íåñåò îòâåòñâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû ãàäàíèÿ, âñå äåéñòâèÿ Âû ñîâåðøàåòå íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê. Êîïèðîâàíèå ìàòåðèàëà ðàçðåøåíî òîëüêî ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà èñòî÷íèê