:

: , ,

.

- , : , , , . , "" "" - . "" - , . , , , . , , , .

, "" . , , , . - ( ) - " ". , , , .

.

, , - , . . , . . , - , , , . - .

, - . , , - , , , , , , . .

:Ðåäàêöèÿ ñàéòà íå íåñåò îòâåòñâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû ãàäàíèÿ, âñå äåéñòâèÿ Âû ñîâåðøàåòå íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê. Êîïèðîâàíèå ìàòåðèàëà ðàçðåøåíî òîëüêî ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà èñòî÷íèê