:

: , ,

.

"" - "" . , ( ). , , , . - , . - , , - - . , .

- : , , . , - .

- . , . , , . - - , .

.

- . , , . 25-30 , . . , , , , , .

- , . , , . , , . , , ( ) , - , - "!" , .

:Ðåäàêöèÿ ñàéòà íå íåñåò îòâåòñâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû ãàäàíèÿ, âñå äåéñòâèÿ Âû ñîâåðøàåòå íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê. Êîïèðîâàíèå ìàòåðèàëà ðàçðåøåíî òîëüêî ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà èñòî÷íèê