:

: ,

.

"" , , . , () . . , , , . , , - . : , , , . : . , !

.

, . "" (, ) , . - , , , ( , , , - ..). , , "" .

.

. - , - . , ( - ), . - . . - , , , , , .

:Ðåäàêöèÿ ñàéòà íå íåñåò îòâåòñâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû ãàäàíèÿ, âñå äåéñòâèÿ Âû ñîâåðøàåòå íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê. Êîïèðîâàíèå ìàòåðèàëà ðàçðåøåíî òîëüêî ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà èñòî÷íèê