:

: ,

, . , "". ? ? ? .

- , . ( ). , . , , ( ). , . , .

- , . , ( ).

. . " " , . 15-18 . , , .

. , . : , , , ..

, . , , , .

, , .

, 30 , . , , . , , .

23 ; 29 ; 29 ; 14 , 16 ; 2 ; 4 ; 29 .

, , , , .

, , .


()
-
,

Ðåäàêöèÿ ñàéòà íå íåñåò îòâåòñâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû ãàäàíèÿ, âñå äåéñòâèÿ Âû ñîâåðøàåòå íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê. Êîïèðîâàíèå ìàòåðèàëà ðàçðåøåíî òîëüêî ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà èñòî÷íèê