:

: ,

- . - . .

. , . , , . - , .

. .

. , , . , .

, : , , , , .

: 16 , 23 ; 8 ; 25 , 26 ; 18 ; 7 ; 22 ; 15 ; 4 , 11 ; , 22


()
-
,

Ðåäàêöèÿ ñàéòà íå íåñåò îòâåòñâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû ãàäàíèÿ, âñå äåéñòâèÿ Âû ñîâåðøàåòå íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê. Êîïèðîâàíèå ìàòåðèàëà ðàçðåøåíî òîëüêî ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà èñòî÷íèê