:

()

: ,

. "". - . . , . ? - ? ?

. . , . .

, . . , , . , , .

. , .

. "" , . , .

- , . , . Ÿ , -.

. , , . , , . , , .

14 , 17 , 24 , 23

, , , , , , , .

.


()
-
,

Ðåäàêöèÿ ñàéòà íå íåñåò îòâåòñâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû ãàäàíèÿ, âñå äåéñòâèÿ Âû ñîâåðøàåòå íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê. Êîïèðîâàíèå ìàòåðèàëà ðàçðåøåíî òîëüêî ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà èñòî÷íèê